Statut

STATUT FUNDACJI ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO

Z potrzeby wsparcia przyszłego rozwoju Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki inicjatywie Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Stanisława Chwirota oraz całej Rady Wydziału i ofiarności wszystkich osób dobrej woli aktem notarialnym sporządzonym w Toruniu w Instytucie Fizyki UMK w dniu 17 czerwca 2009 (Rep. A 2245/2009) z woli wymienionych w nim założycieli została ustanowiona Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

§ 1 Postanowienia początkowe

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz niniejszego statutu; nosi nazwę FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO, w dalszym ciągu zwana Fundacją.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku angielskim tj. Aleksander Jabłoński Foundation.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Toruń. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja stosuje Zasady Dobrych Praktyk Europejskiego Centrum Fundacji (EFC).

§ 2 Działalność statutowa Fundacji

 1. Celem Fundacji jest wspieranie Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwanym dalej WFAiIS lub Wydziałem), który jako wiodąca w regionie jednostka naukowa ma szczególną rolę dla rozwoju miasta i regionu poprzez kształcenie kadr przygotowanych do podjęcia technologicznych wyzwań przyszłości i prowadzenie badań mogących sprzyjać postępowi technologicznemu.
 2. Cele te Fundacja realizuje poprzez wspieranie:
  1. rozwoju studentów i młodej kadry naukowej,
  2. transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
  3. przedsiębiorczości akademickiej,
  4. działań na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy,
  5. konkurencyjności WFAiIS,
  6. promocji nauki i działalności popularyzatorskiej,
  7. aktywności naukowej studentów WFAiIS.
 3. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 3 Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
  1. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  2. dochody z działalności gospodarczej,
  3. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
  4. odsetki bankowe,
  5. inne wpływy i dochody.
 2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez założycieli w wysokości 4850 zł (cztery tysiące i osiemset pięćdziesiąt złotych).
 3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1 może uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
 4. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji.
 5. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wymieniane osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
  4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Działalność gospodarcza

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółce handlowej lub cywilnej.
 2. Zakres działalności Fundacji:
  1. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  2. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  3. 58.11.Z Wydawanie książek
  4. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  5. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  6. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  7. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  8. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  9. 63.12.Z Działalność portali internetowych
  10. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  11. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  12. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  13. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  14. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  15. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  16. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  17. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  18. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  19. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  20. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  21. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  22. 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
  23. 85.42.B Szkoły wyższe
  24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  25. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  26. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
  27. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  28. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

§ 5 Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
 3. Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, na zasadach i wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.
 5. Członkowie organów Fundacji mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.
 6. Członkostwo w organach Fundacji ustaje w przypadku:
  1. odwołania,
  2. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  3. śmierci członka,
  4. skazania członka organu Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Odwołania członka Rady lub Komisji Rewizyjnej Fundacji przed upływem kadencji może z ważnych przyczyn dokonać Rada Dziekańska Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwana dalej Radą Dziekańską) na wniosek Dziekana WFAiIS.
 8. Rada Dziekańska może uzupełnić skład danego organu w razie zmniejszenia się jego składu wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji jego członków.
 9. Kadencja nowego członka Rady lub Komisji Rewizyjnej Fundacji powołanego w sposób wskazany w §5 ust. 8 trwa do czasu zakończenia przez pozostałych członków danego organu kadencji przewidzianej statutem.
 10. Członkowie wszystkich organów Fundacji mają obowiązek:
  1. działania w najlepszym interesie Fundacji,
  2. unikania wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów,
  3. niezwłocznego ujawniania wszelkich zaistniałych konfliktów interesów.

§ 6 Rada Fundacji

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi Dziekan WFAiIS oraz od 3 do 10 członków powoływanych przez Radę Dziekańską z inicjatywy Dziekana WFAiIS.
 2. Dziekan WFAiIS jest Przewodniczącym Rady Fundacji i kieruje pracami Rady.
 3. Kadencja powoływanych członków Rady trwa 4 lata.
 4. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  2. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  3. podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady,
  4. podejmowanie decyzji o tworzeniu lub przystępowaniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  6. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
  7. zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających kwotę będącą równowartością 100 000,00 złotych (słownie: stu tysięcy złotych),
  8. nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla WFAiIS lub działalności Fundacji,
  9. uchwalanie zmian w statucie Fundacji,
  10. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 5. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w ten sposób, że członkowie Rady są powiadamiani o miejscu, terminie (data, godzina) oraz porządku drogą elektroniczną (na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej) lub listownie, co najmniej na 7 dni wcześniej. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może ten termin skrócić.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 9. Rada Fundacji może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli większość 2/3 członków Rady Fundacji jest obecna i przyjmie uchwałą proponowany porządek obrad.
 10. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, za pomocą faxu na wskazany numer, połączenia wideokonferencyjnego lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 11. Wszystkie decyzje Rady Fundacji podejmowane są w formie uchwał i zapadają większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu z wyjątkiem uchwał dotyczących: powoływania i odwoływania członków Zarządu, zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
 12. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez Przewodniczącego Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki.
 13. O ile Rada nie postanowi inaczej, w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosowania.

§ 7 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji, a w jego skład wchodzą: prezes, sekretarz i od jednego do trzech członków wybranych przez Radę Fundacji, spośród osób niebędących członkami Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czteroletnią kadencję.
 3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Podejmowanie decyzji przez Zarząd Fundacji w sprawach związanych z działalnością Fundacji następuje w drodze uchwały.
 5. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Zarządu lub na wniosek Rady.
 7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 8. Zakres działania Zarządu Fundacji:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
  3. uchwalanie regulaminów,
  4. dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  8. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 9. Zarząd Fundacji może korzystać ze świadczeń wolontariuszy odpowiadających świadczeniu pracy.

§ 8 Komisja rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Dziekańską z inicjatywy Dziekana WFAiIS.
 2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:
  1. ustalenie regulaminu prac Komisji,
  2. kontrola działalności Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
  3. składanie wniosków do Rady Fundacji w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych,
  4. składanie wniosków do Rady Fundacji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 7. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Rada Dziekańska.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz WFAiIS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.
 5. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia właściwego Ministra.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz Zasady Dobrych Praktyk Europejskiego Centrum Fundacji (EFC).